Uzmanlık Yeniden Belgelendirme Komisyonu

29 Ocak 2022

TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ

UZMANLIK YETERLİK KURULU

YETERLİK YENİDEN BELGELENDİRME YÖNERGESİ

29 Ocak 2022

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Çocuk cerrahisi uzmanları sürekli mesleki gelişim sağlamalılar, bilgi ve beceri düzeyini daima en üst seviyede tutmalıdırlar. Kaliteli sağlık hizmeti veren uzmanların mesleki bilgi ve beceri düzeyleri belirli aralar ile belgelenmelidir. Yeterlik Kurulu bu amaç ile daha önce “Yeterlik Belgesi” almış olan üyelerini on yıl aralar ile yeniden belgelendirir. Belgelendirme süreci tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür.

(2) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu (TÇÇYK ) tarafından verilen Yeterlik Belgelerinin yenilenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, mevcut Yeterlik Belgelerinin yenilenmesi sürecine ait hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu Yönergesi ve Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu Yönergesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) TÇCYK: Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu’nu,

b) Yürütme Kurulu: Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu (TÇCYK ) Yürütme Kurulu'nu tanımlar.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Değerlendirme Süreci

Başvuru Koşulları

MADDE 5-

(1) Yeniden Belgelendirme için başvurular, bu yönergenin 6. maddesindeki şartların sağlanması koşulu ile Yeterlik Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak yapılır.

(2) Yeterlik Kurulu tarafından verilmiş olan Yeterlik Belgesi’ni almış olmak.

Yeniden Belgelendirme Yöntemleri

MADDE 6- Aktif olarak çalışan ve aşağıda belirtilen koşullardan herhangi birini taşıyan adaylar yeniden belgelendirilebilir:

  1. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu ya da eşdeğeri uluslar arası kredilendirme kurumları tarafından kredilendirilmiş Sürekli Tıp Eğitimi (STE), Sürekli Mesleki Gelişim (SMG), Continuing Medical Education (CME) etkinliklerine katılarak son 10 yılda en az 100 kredi almış olmak

  2. Dernek veya Yeterlik Kurulu tarafından bilişim teknolojilerinden yararlanarak düzenlenen sınav etkinliklerinden 10 yılda en az 100 kredi almış olmak

Başvuru Dosyasının İçeriği

MADDE 7- (1) Yeniden belgelendirmede adayın yazılı beyanı esastır. Kurul gerekli gördüğü durumlarda beyan edilen bilimsel aktivitelerin belgelerini adaydan isteyebilir.

(2) Yeniden Belgelendirme için yapılacak başvuru dosyasında aşağıdaki belgeler bulunmalıdır. Başvuru için Yeterlik Kurulu tarafından hazırlanan web formlar kullanılabilir.

- Başvuru dilekçesi

- Önceki Yeterlik Belgesi örneği

- Madde 6'deki koşulu sağladığını beyan etmek.

Değerlendirme Süreci ve Belgenin Verilmesi

MADDE 8- (1) Başvurular Yeniden Belgelendirme Komisyonu tarafından incelenir.

(2) Yapılan değerlendirme sonucunda belgelerinin uygun ve yeterli olduğu saptanan belge sahiplerine Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından “Çocuk Cerrahisi Yeterlik Belgesi” yenilenir. Bu belgenin geçerlik süresi 10 (on) yıldır.

Evrakının Saklanması

MADDE 9– (1) Adayların yeniden belgelendirlmesi ile ilgili her türlü evrak Yeterlik Kurulu Sekreterliğince 10 (onr) yıl süre ile saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Etkinliklerin Kredilendirilmesi

Etkinliklerin kredilendirilmesi

MADDE 10- Yeniden Belgelendirme için TTB tarafından kredilendirilmiş olsun veya olmasın Tablo'da yer alan etkinliklere aktif olarak katılımın beyanı esastır. Bir yılda alınan 25 kredi üstü puanlar değerlendirmeye alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yönergede Değişiklik Yapma Yöntemi

MADDE 11– (1) Yeterlik Genel Kurulu üyelerinin önerisi üzerine Yönergesinde yapılacak değişiklikler Yeterlik Genel Kurulu'nda oy çokluğu esasına göre gerçekleştirilir.

Yürürlük

MADDE 12– (1) Bu yönerge ve yönergede yapılacak değişiklikler Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Genel Kurulu’nda kabulünden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13– (1) Bu Yönerge hükümleri TÇCYK Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.

Tablo 1.

Bilimsel Erkinlik Puan
1 Ulusal toplantılara katılmak ½ Kredi
2 Kongrelerde bildiri ya da poster sunma ½ Kredi
3 Konferans verme 1 Kredi
4 Sempozyuma konuşmacı olarak katılım (her bir konuşma) 1 Kredi
5 Panele konuşmacı olarak katılım 1 Kredi
6 Seminere konuşmacı olarak katılım 1 Kredi
7 Çalıştaya konuşmacı/eğitici olarak katılım (her bir konuşma, eğitim saati) 1 Kredi
8 Sempozyum, seminer, panel yöneticiliği 1 Kredi
9 Dernek veya Yeterlik Kurulu tarafından düzenlenen toplantılarda katılımcı olmak (Eğer TTB kredisi yoksa) ½ Kredi
10 Dernek Yeterlik Kurulu tarafından düzenlenen kurslara katılmak (Eğer TTB kredisi yoksa) ½ Kredi
11 Uluslararası toplantılara katılmak 1 Kredi
12 Uluslararası kongrelerde bildiri ya da poster sunma 2 Kredi
13 Uluslararası konferans verme 2 Kredi
14 Uluslararası sempozyuma konuşmacı olarak katılım (her bir konuşma) 2 Kredi
15 Uluslararası panele konuşmacı olarak katılım 2 Kredi
16 Uluslararası çalıştaya konuşmacı/eğitici olarak katılım (her bir konuşma, eğitim saati) 2 Kredi
17 Uluslararası sempozyum, seminer, panel yöneticiliği 2 Kredi
# YAZILI ETKİNLİKLER
1 SCI ya da SCI-expanded dizininde yer alan dergilerde makale yazarlığı 2 Kredi
2 SCI ya da SCI-expanded dizininde yer alan olgu sunumu, editöre mektup, kısa not 1 Kredi
3 Türk Tıp Dizi’nde yer alan dergilerde makale yazarlığı 1 Kredi
4 Türk Tıp Dizi’nde yer alan dergilerde olgu sunumu, editöre mektup, kısa not ½ Kredi
5 Ulusal Kitap yazarlığı
6 Ulusal kitapta bölüm yazarlığı Her bir bölüm için 1 Kredi,tüm kitap için en fazla 20 Kredi verilir
7 Ulusal kitap editörlüğü Yazdığı her bir bölüm için 1 Kredi + geriye kalan bölümlerin 1/3’ü için 1 kredi olmak üzere en fazla 20 Kredi
8 Uluslararası kitap çeviris Her bölüm için ½ Kredi + geriye kalan bölümlerin 1/3’ü kadar olmak üzere en fazla 10 Kredi
9 Uluslararası kitapta bölüm çevirisi Kredi
10 Uluslararası kitap çeviri editörlüğü Çevirdiği her bir bölüm için ½ Kredi + geriye kalan bölümlerin 1/3’ü için ½ kredi olmak üzere en fazla 10 Kredi
11 Uluslararası kitap yazarlığı Her bir bölüm için 2 Kredi, tüm kitap için en fazla 40 Kredi verilir
12 Uluslararası kitapta bölüm yazarlığı Kredi
13 Uluslararası kitap editörlüğü Yazdığı her bir bölüm için 2 Kredi + geriye kalan bölümlerin 1/3’ü için 2 kredi olmak üzere en fazla 40 Kredi
# EĞİTİM ETKİNLİKLERİ
1 Tıp Fakültesi öğrencilerine ders vermiş olmak (her 45 dakikalık ders için) ½ Kredi
2 Tez danışmanlığı yapmış olmak (her tez için) 4 Kredi
4 Uzmanlara yönelik sürekli mesleki gelişim amacı ile Dernek veya Yeterlik Kurulu tarafından düzenlenen internet ve bilişim teknolojilerinin kullanılarak yapılan sınavlara katılmak 10 Kredi

....................................