TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANLIK YETERLİK KURULU

EĞİTİM PROGRAMLARI GELİŞTİRME YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, çocuk cerrahisi uzmanlık eğitiminde, eğitim programlarının belirlenmesi, geliştirilmesi ve eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, eğitim programlarının hedeflerini ve uygulama yöntemlerini belirleme, programların sınama yöntemini oluşturma, programların eğitim verilen kurumlarda değerlendirme yöntemlerini oluşturma, rotasyonları, hedeflerini ve değerlendirme yöntemlerini belirleme, eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalar yapma ve eğitimin belgelendirilmesi için uygulama defteri (asistan karnesi) ve portfolyoları hazırlanması için öneri ve çalışmaları ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu Yönergesi, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Tıpta Uzmanlık Kurulu kararları ve Çocuk Cerrahisi Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

  1. Dernek/TÇCD: Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği’ni,
  2. Yeterlik Kurulu/TÇÇYK: Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu’nu,
  3. Yürütme Kurulu/ TÇÇYK-Yürütme Kurulu: Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu’nu,
  4. Komisyon: Türkiye Çocuk Cerrahisi Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu’nu,
  5. TUEY: Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği,
  6. TUKMOS: Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Programları Geliştirme Komisyonunun Oluşumu ve Görevleri

MADDE 5- (1) Yürütme Kurulu tarafından seçilen ve eğitim kurumlarında eğitici kadrolarında çalışan 5 üyeden oluşur. Bu üyeler 4 yıllık bir dönem için seçilir. Kurul üyelerinin yarısı her iki yılda bir yenilenir. Süresi biten adaylar yeniden seçilebilirler. Komisyon üyeleri kendi aralarından bir başkan bir sekreter seçerler. Herhangi bir şekilde eksilen üyelerin yerine yenisi aynı kurala uygun olarak seçilir. Yılda en az bir defa ya da gerektiğinde TÇCYK Yürütme Kurulunun çağrısı ile toplanarak hazırladıkları raporu TÇCYK Yürütme Kuruluna sunarlar.

(2) Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonun öncelikli görevi, eğitim kurumlarında Çocuk Cerrahisi uzmanlık eğitimi için, ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmelere ve gereksinimlere uygun eğitim programlarını ve uygulama yöntemlerini belirlemek, bunların sınama yöntemlerini oluşturmak, ölçme ve değerlendirme yöntemi oluşturmak, rotasyonları ve hedeflerini belirlemek, eğitim programlarının belgelendirilmesi için uygulama defteri oluşturulması için çalışmalar yapmak ve eğiticilerin eğitimi için çalışmalar yapmak ve güncellemektir.

(3) Bu görevleri yerine getirirken, gereğinde TÇCYK Yürütme Kuruluna danışarak alt komisyonlar kurulmasını önerebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Programının Hedeflerinin Belirlenmesi ve Gerekçeler

MADDE 6- (1) Çocuk Cerrahisi Eğitim Programı, Uzmanlık eğitimi ihtiyaçlarının değerlendirme sonuçlarına dayanır. Belirlenen ihtiyaçları karşılayacak amaç ve hedefler ile bunları gerçekleştirecek asgari bilgi, beceri ve tutum kazandırmaya yönelik eğitim etkinliklerini içeren müfredat Tıpta Uzmanlık Kurulu TUKMOS komisyonunca ilan edilir. Çocuk Cerrahisi Eğitim Programının hedefi ve gerekçeleri Çocuk Cerrahisi TUKMOS üyeleri tarafından belirlenen hedefler göz önüne alınarak belirlenir. Buna göre, ülkemizdeki farklı Çocuk Cerrahisi eğitim programlarını birbiri ile ve uluslararası belirlenen çerçeve ile olabildiğince uyumlu hale getirmek, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde görev alacak çocuk cerrahlarının bilgi, beceri, tutum/davranışlarını ve bunların ölçme-değerlendirme standartlarını belirlemek, cerrahi hastalıklara sahip çocukların bakım düzeylerini yükseltirken uluslararası Çocuk Cerrahisi literatürüne klinik ve akademik düzeyde ülkemizin katkısını arttırmaktır.

(2) Hedefler ve gerekçeleri, güncel eğitim konuları, geri bildirimler ve ilgili kanun ve yönetmelikler ile uzmanlık eğitimi ihtiyaçları belirlenir.

(3) Komisyon yapacağı olağan toplantılarda, eğitim programını gözden geçirir, ihtiyaç olması halinde günceller ve hazırladığı raporu TÇCYK Yürütme Kuruluna sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Programının Uygulama Yöntemlerinin Belirlenmesi

Eğitim süresi

MADDE 7– (1) Çocuk Cerrahisi uzmanlık eğitim süresi Tıpta Uzmanlık Kurulu ve TUKMOS Komisyonu tarafından belirlenmiştir ve 5 yıldır. Bu sürede ilgili uzmanlık alanları ile birlikte çalışılarak, çocuğun cerrahi hastalıklarının tanı, tedavi ve izlemi için multidisipliner yaklaşım becerisi kazandırılır. Eğitim Programının süresinin güncellenmesi ihtiyacı olması halinde, komisyon aldığı kararları, gerekçeleri ile hazırlayacağı raporu TÇCYK Yürütme Kuruluna sunar.

Rotasyonlar

MADDE 8- (1) Çocuk Cerrahisi Eğitim Programında rotasyonlar ve hedefleri TUKMOS tarafından belirlenmiştir. TUEY’e göre ilan edilen tamamlanması zorunlu rotasyon eğitimleri süreleri tamamlandığında o rotasyon ile ulaşılması istenilen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı yönünden rotasyon eğitimini veren eğiticiler tarafından değerlendirilir. TUKMOS tarafından son hali ilan edilen rotasyonlar komisyon toplantılarında incelenir, rotasyon kliniği ekleme veya çıkarma, sürelerinde güncelleme veya hedeflerde değişiklik yapılması ihtiyacı halinde aldığı kararları gerekçeleri ile hazırlayacağı raporu TÇCYK Yürütme Kuruluna sunar.

Mezuniyet öncesi ara sınavlar ve Uzmanlık bitirme sınavı

MADDE 9- (1) Eğitim Programının uygulanması sürecinde formatif ve summatif olarak kuramsal sınavlar yapılması ve yöntemi eğitim kurumlarının kendi uygulamalarına bırakılmıştır. Ancak ulusal standartlar gereği Eğitim Programı bulunan kliniklerde, dönemsel sınav yapılarak sonuçlarının kayıt altına alınması tavsiye edilir.

Ölçme ve değerlendirme

MADDE 10- (1) Eğitim Programını değerlendirme için geri bildirim formları komisyon tarafından hazırlanır, TÇCYK Yürütme Kurulunun onayına sunulur. Onaylanan formların, dönemsel olarak eğitim kurumlarında eğitim görenler ve eğiticiler tarafından doldurulması tavsiye edilir. Sonuçları eğitim programlarının geliştirilmesinde dayanak oluşturmak üzere TÇCYK Yürütme Kurulu’na sunulur.

Belgelendirme

MADDE 11- (1) TUEY MADDE 17’ye göre “Eğitim Programında, eğitime başlayan her uzmanlık öğrencisi için genişletilmiş eğitim müfredatına uygun bir karne oluşturur. Karne içeriğindeki eğitim ve uygulamaların çekirdek eğitim müfredatına ait olan kısmının uzmanlık eğitimi süresi içerisinde tamamlanması zorunludur. Bu karneye uzmanlık öğrencisinin eğitim sürecinde ulaştığı yetkinlik düzeyleri eğiticiler tarafından işlenir. Eğitim karnesi program yöneticisi tarafından altı ayda bir kontrol edilir varsa eksiklikler süresi içinde tamamlattırılır. Uzmanlık eğitimini tamamlayanlara kurum tarafından eğitim karnesinin onaylı bir örneği verilir. Karneler kurumlarda arşiv kısmında saklanmaya devam edilir” denmektedir. Buna göre komisyon, eğitim kurumlarına, TUKMOS komisyonunca belirlenen müfredat ışığında bir karne oluşturulmasını, tavsiye eder.

Eğiticilerin eğitimi

MADDE 12- (1) Eğitim Programlarının geliştirilmesi için eğiticilerin eğitiminin önemi bilinmektedir. Tüm eğiticilerin “Eğitici Eğitimi” alanında yetkinliklerin artırılması için uzaktan eğitimler, kurslar, sertifikasyon programları ve benzeri etkinlikler planlanmasını ilgili komisyona (STE/SMG) iletmek üzere TÇCYK Yürütme Kuruluna tavsiye edebilir. Komisyon, “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası” eksik eğiticileri olan eğitim kliniklerine eğiticilerin tümünün sertifikalarını almalarını tavsiye eder.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Gizlilik ve Etik Konular

MADDE 13- (1) Kurumların sınav sonuçları, geri bildirimleri gizli tutulur.

 

ALTINCI BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Yönergede Değişiklik Yapma Yöntemi

MADDE 14– (1) Yeterlik Genel Kurulu üyelerinin önerisi üzerine Yönergesinde yapılacak değişiklikler Yeterlik Genel Kurulu’nda oy çokluğu esasına göre gerçekleştirilir.

Yürürlük

MADDE 15– (1) Bu yönerge ve yönergede yapılacak değişiklikler Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Genel Kurulu’nda kabulünden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 (1) Bu Yönerge hükümleri TÇCYK Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.