TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANLIK YETERLİK KURULU

UZMANLIK YETERLİK SINAVI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

MADDE 1-
(1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu (TÇCYK) tarafından yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-
(1) Bu Yönerge, yeterlik sınavlarının yapılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, sonuçların duyurulması gibi işlemlerle ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3-
(1) Bu Yönerge, Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu Yönergesi ve Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu Yönergesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-
(1) Bu Yönergede geçen;
a) Yeterlik sınavı: Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu Yeterlik Sınavını,
b)Yürütme Kurulu: Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu (TÇCYK ) Yürütme Kurulu’nu
c) Sınav Komisyonu: Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu’nu,
d) TUK: T.C. Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu’nu tanımlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru
Genel Bilgiler

MADDE 5-
(1) Çocuk Cerrahisi Yeterlik Sınavı Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından belirlenen çekirdek eğitim programı kapsamı dahilinde uzmanların mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını değerlendirmek amacı ile yapılır. Aynı zamanda Avrupa Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu“ European Board of Paediatric Surgery” sınav yönetmeliğinde belirtilen ana konuları kapsamaktadır. Buna göre, uzmanlık eğitimi sırasında yenidoğan cerrahisi, gastrointestinal sistem, çocuk ürolojik cerrahisi ve genital sistem cerrahisi, solunum sistemi, baş-boyun-yüz, iskelet-kas sistemi, endokrin sistem, lenforetiküler sistem ile ilgili cerrahi bilgi, beceri ve tutumlarının yanısıra çocuk onkolojik cerrahisi, travma cerrahisi, yanık ve yoğun bakım konularında da adayların fikir sahibi olmaları istenmektedir.

(2) Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Sınavı iki aşamada yapılır. Birinci aşama adayların mesleki bilgilerini sorgulayan yazılı sınavdır. Bu sınavda çoktan seçmeli, çoklu seçmeli, doğru/yanlış, açık uçlu gibi çeşitli soru teknikleri kullanılabilir. İkinci aşama “yapılandırılmış sözlü sınav”dır. Bu sınavın amacı adayların Çocuk Cerrahisi alanında tanımlanmış olan bilgi, beceri ve tutumlardan oluşan klinik yeterliklerinin sınanmasıdır. Adayın klinik görevlerini yerine getirmesi sırasında hastayla iletişim, fiziksel muayene, klinik mantık yürütme, karar verme, olgu sunumu, ekip çalışması, klinik ve klinik dışı personelle iletişim ve profesyonellik gibi klinik becerileri değerlendirilir. Burada hasta başı değerlendirme, mini klinik değerlendirme, objektif yapılandırılmış klinik sınav, nesnel örgün klinik sınav, bilgisayar yardımlı olgu sınavı gibi ölçme-değerlendirme teknik ve yöntemleri kullanılır. Sınav komisyonu sınav içeriğini ve tekniğini sınav öncesinde açıklar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SınavKomisyonu

MADDE 6-
(1) Her yıl Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sınav takvimi Yürütme Kurulu tarafından açıklanır. Bu takvime uygun olarak yeterlik sınavları TÇCYK Sınav Komisyonu tarafından planlanır, hazırlanır ve yürütülür.

Yeterlik Sınavı Başvuruları

MADDE 7-
(1) Birinci aşama yeterlik yazılı sınavına başvurmak için;

a) Türkiye’de geçerli Çocuk Cerrahisi Uzmanlığı belgesini almak veya uzmanlık sınavına girerek başarılı olup almaya hak kazanmış olmak veya dört yıllık uzmanlık öğrenciliği süresini tamamlamış olmak (son yıl uzmanlık öğrencisi olmak),
b) Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği üyesi olmak gereklidir.
c) Yabancı uyrukluların başvurularında TÇCYK Yönergesindeki ilgili hükümler geçerlidir.

(2) İkinci aşama yeterlik sözlü sınava girmek için, son beş yıl içerisinde birinci basamak sınavında başarılı olmak, Çocuk Cerrahisi Uzmanlığı belgesini almak veya uzmanlık sınavına girerek başarılı olup almaya hak kazanmış olmak gerekir.

(3) Bu koşulları karşılayan adaylar, aşağıdaki belgeler ile açıklanan sınav tarihinden en az bir ay önce Sınav Komisyon Sekreterliğine başvururlar.

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. Özgeçmiş
 3. Uzmanlık diploması kopyası (tasdikli) veya diploma almaya hak kazandığını bildirir belge,
 4. Asistan karnesi kopyası (yönergenin yürürlüğe giriş tarihinden sonra uzman olanlar için geçerlidir)
 5. Sınav harcının yatırıldığını bildirir hesap belgesi

Sınavın Kapsamı

MADDE 8–
(1) Birinci basamak sınavı yazılı sınav olup aşağıdaki konular ile ilgili temel bilgi yanında klinik öykü, muayene ve ameliyat tekniği, klinik ve radyolojik verileri yorumlama yetkinliğini sınar. Konu başlıkları şöyledir:

 1. Anatomi, fizyoloji ve embriyoloji
 2. Patoloji, mikrobiyoloji, genetik ve immünoloji
 3. Klinik öykü, muayene ve ameliyat tekniği
 4. Klinik verileri yorumlama
 5. Radyolojik incelemeler
 6. Genel Çocuk Cerrahisi, onkoloji ve göğüsün cerrahi hastalıkları
 7. Yenidoğan cerrahisi
 8. Genito-üriner cerrahi ve travma
 9. Yoğun bakım
 10. İstatistikler, araştırma, yasal sorumluluk ve etik

(2) İkinci basamak sözlü sınavı adayın mesleğini uygulama konusunda donanımının sözlü olarak değerlendirildiği bir sınavdır. Amaç adayın hastalarına yaklaşımda güncel bilimsel yöntemleri kullanabildiğinin görülmesidir. Adayın yeterince değerlendirilmesi için sözlü sınav hastabaşı uygulaması ile birlikte bilgisayar yardımlı yapılandırılmış klinik sınav şeklinde gerçekleştirilir. Hastanın yakınmasından başlayıp tedavi sonrası takip aşamasına kadar geçirilecek süreç bir senaryo dahilinde kurgulandığı sözlü sınavdır. Adayın bilgisi, kısmen becerisi ve tutumunu değerlendirmek amacı ile resim, şekil, grafik, video, laboratuvar sonuçları, radyolojik, sintigrafik filmler, ultrason raporu, pHmetre raporu, kan gazı değerleri, EKG gibi materyaller kullanılarak adayın hastalarına yaklaşımda güncel bilimsel yöntemleri kullanabilirliği değerlendirilir.

Sözlü Sınavın Bölümleri

MADDE 9–
(1) Sözlü sınav dört oturumda yapılır.

a) İlk oturum “Hasta Başı veya Yapılandırılmış Olgu Sınavı”dır. Sınavda bir büyük ile, bir veya iki küçük olgu üzerinde, adayın hastaya yaklaşımı değerlendirilir.

Adaydan;
-bir olguyu öyküsü, fiziksel muayenesi, laboratuarı, tedavisi, izlemi ile değerlendirmesi,
-birkaç olguyu istenilen noktadan itibaren sınırlı ölçüde değerlendirmesi,
-iletişim becerilerinin değerlendirilebilmesi için hasta ailesine ameliyat önerme veya kötü haber verme gibi bir durumu gerçekleştirmesi istenir.

b) Diğer oturumlar “Genel Çocuk Cerrahisi – Onkolojik Cerrahi”, “Yenidoğan Cerrahisi – Göğüs Cerrahisi” ve “Ürolojik ve Genital Cerrahi” başlıkları altında ardışık olarak devam eder. Her istasyon 45 dakika sürer, her istasyonda iki eğitici eşit oranlarda soru sorar.

Sınav Sorularının Hazırlanması

MADDE 10–
(1) Yazılı ve sözlü sınav aşamalarında soruların dağılımı Madde 8’e göre yapılır. Sorular TUK tarafından yayınlanan çekirdek programda belirtilen hedefleri kapsamalıdır. Sorgulanan temel bilginin klinik yararlılık gözetilerek, klinik uygulamaya yönelik olması amaçlanır. Bilgi ölçen sınavlarda sorular öğrenme sürecinde bilginin anımsanmasından üst düzey zihinsel etkinliklere doğru değişik düzeylerde hazırlanmalı, veri yorumu veya problem çözme sorularına ağırlık verilmelidir.

(2) Sorular, Sınav Komisyonu tarafından hazırlanır. Yürütme Kurulu, soruları; bilimsellik, dil, anlatım, düzey ve ölçme tekniğine uygunluk açısından inceler. Sınav Komisyonu, sınavın geçerliliğini ve güvenirliğini artırmak üzere ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

(3) Sınav komisyonu tarafından hazırlanan veya aktif eğiticilere hazırlatılan sorular sınav komisyonunca sınav tarihinden en az bir hafta önce incelenip, uygun görülenler aynen veya değiştirilerek kullanılır. Soru gönderenler sınav komisyonunu yaptığı değişiklikleri kabul etmiş sayılırlar.  

(4) Sınav Komisyonu uygulanan her sınav için sınavın geçerlilik ve güvenirlilik kanıtları, sınav soru analizleri, sınava giren adaylar ve performansları ile sınav sürecini içeren bir rapor hazırlayarak önerilerle birlikte Yürütme Kurulu’na sunar.

Gizlilik ve güvenlik

MADDE 11–
(1) Sınav Komisyonu, sınav sorularının hazırlanmasından sonuçların ilan edilmesine kadar geçen süredeki her türlü iş ve işlemlerin, gizlilik içinde ve güvenlik önlemleri almak suretiyle yürütülmesini sağlar.

Sınavın Yürütülmesi

MADDE 12–
(1) Adaylar önce uygulama bölümünü tamamlarlar. Diğer bölümlere girişin belirli bir sırası yoktur. Aday sayısı ve jüri sayısına göre düzenlenen sıralamaya göre, aday herhangi bir sırada diğer üç bölüme girer.

(2) Adayların sorulan soruları diğer adaylar ile paylaşmazlar.

(3) Farklı oturumlardaki jüri üyeleri birbirlerini etkilememek için, değerlendirme toplantısına dek adaylar hakkında aralarında konuşmazlar. Böylece her farklı jürinin, diğer jürilerin görüşlerinden etkilenmeden, kendi gözlemleri ile değerlendirme yapması hedeflenir.

Sınavın Değerlendirilmesi

MADDE 13–
(1) Oturumlarda her iki eğitici anlaşarak puanlama yapar. Anlaşma sağlanamaz ise, tutulan ayrıntılı bir kayıt ile sınav sonundaki değerlendirme toplantısında durum görüşülerek, adayın her oturumdan bir tek puan alması sağlanır. Puanlama şu şekilde yapılır: 8 puan: Beklenenden çok başarılı; 7 puan: “Geçer”den önemli ölçüde iyi; 6 puan: Geçer; 5 puan: “Geçer”e yakın başarı; 4 puan: Kalmalı

(2) Sınav sonunda 4 oturumun puanları toplanır. Aday;

 1. Toplam 24 ve üzerinde puan alması
 2. Hasta başı uygulama basamağından en az 5 puan alması ve
 3. Hasta başı uygulama basamağı dışındaki diğer oturumlardan birden fazla 5 puan almaması durumunda başarılı sayılır.

Aday hasta başı uygulama basamağından en az 5 puan ve diğer oturumların herhangi birinden 5 puan alarak toplam 23 puanda kalmış ise durumu yeniden değerlendirilir. Beş puan vermiş jürinin her iki üyesinin ortak kararı ile adayın puanı bir puan yükseltebilir.

(3) Değerlendirme aşamasında adayın sınırda olması durumunda iletişim becerisini sergilediği basamakta görüştüğü “hasta yakının” görüşmeden memnuniyet derecesi de göz önüne alınabilir.

Başarı sınırı

MADDE 14–
(1) Birinci basamak yazılı sınavda adayın başarılı olması için %65 sınırını aşması gerekir.

(2) İkinci basamak sözlü sınav Madde 13’e göre değerlendirilir.

Sınavın geçersiz sayıldığı durumlar

MADDE 15–
(1) Aşağıdaki hâllerde adayın sınavı geçersiz sayılır.

 1. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girilmesi
 2. Kopya çekildiğinin tespit edilmesi
 3. Adayın yerine başkasının sınava girmesi

Sonuçların duyurulması

MADDE 16 –
Sınav sonucu adaya şahsen bildirilir. Herkesin görebileceği genel duyuru yapılmaz.

Sınav Evrakının Saklanması

MADDE 17–
(1) Yapılan sınavlara ait soru kitapçıkları/CD’ler, cevap kâğıtları, tutanaklar, sınav sonucunun ilanından sonra 5(beş) yıl süre ile Sınav Komisyonu Sekreteri tarafından saklanır.

Sınav itirazı

MADDE 18–
(1) İtirazlar Yürütme Kurulu’na yazılı başvuru ile yapılır. Yürütme Kurulu Sınav Komisyonu ile birlikte çalışarak itirazı değerlendirerek bir sonuca bağlar.

Beklenmedik Durumlar

MADDE 19–
(1)  Sınav öncesi, sınav sırasında ya da sonrasında yaşanabilecek her türlü beklenmedik durumda Sınav Komisyon Başkanı aracılığı ile Yürütme Kurulu Başkanı bilgilendirilir ve bir karar alınmasını sağlar. Her türlü beklenmedik durum kayda alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

Yönergede Değişiklik Yapma Yöntemi

MADDE 19–
(1) Yeterlik Genel Kurulu üyelerinin Yönerge de değişiklik önerileri Yeterlik Genel Kurulu’nda oylanır ve oy çokluğu ile karara bağlanır.

Yürürlük

MADDE 20–
(1) Bu yönerge Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Genel Kurulu’nda kabulünden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21–
(1) Bu Yönerge hükümleri TÇCYK Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.