TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANLIK YETERLİK KURULU

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ / SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM KOMİSYONU YÖNERGESİ

TANIM

Madde 1. Bu yönerge, Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu (TÇCYK) Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim (STE/SMG) programları oluşturmak, yürütmek, denetlemek ve kredilendirmek için yapılacak çalışmaları düzenler.

AMAÇ

Madde 2.  Bilimsel yeniliklerin uzmanlık döneminde eğitim yolu ile klinik uygulamaya aktarılabilmesini, uzmanların bilgi ve becerilerine katkıda bulunulmasını, bu bilgi ve becerilerin eğitim kliniklerinin eğitim programlarında yer almasını, böylece uzmanlık dalının güncelleşmesini ve ülke düzeyinde tıbbi uygulamalarda standart bir düzeye ulaşmasını sağlamaktır.

KURULUŞ

Madde 3. STE/SMG çalışmalarını “Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim (STE/SMG) Komisyonu” yürütür.

Madde 4. STE/SMG Komisyonu TÇCYK tarafından görevlendirilen 7 (yedi) üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi 4 yıldır. Gerekli görüldüğü durumlarda kurul üyelerinin en fazla yarısı her iki yılda bir yenilenir. Süresi biten adaylar yeniden seçilebilirler, ancak kurul üyelerinin yarısının dört yılda bir yenilenmiş olması zorunludur. Herhangi bir nedenle bir üyenin ayrılması halinde yerine yenisi TÇCYK tarafından görevlendirilir.

Madde 5. STE/SMG Komisyonu üyeleri eğitim kurumlarında halen eğitici konumunda çalışan 6 (altı) çocuk cerrahisi uzmanı ile 1 (bir) genç uzman temsilcisinden oluşur. 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Madde 6. STE/SMG Komisyonu ilk toplantısında kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerek çalışma programını belirler.

Madde 7. STE/SMG Komisyonu, yaptığı her toplantının tutanak, rapor ve sonuçlarını değerlendirerek kayıt altına alır.

Madde 8. STE/SMG Komisyonu görevleri:

 • Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu ve TÇCD Eğitim Kurulu ile eşgüdüm içinde, ulusal ve uluslararası bilimsel gelişme ve gereksinimlere uygun, ülke düzeyinde uzmanlık dalının tüm üyelerinin yararlanabileceği Çocuk Cerrahisi Tıpta Uzmanlık Alanı STE/SMG programını hazırlamak
 • STE/SMG Komisyonu dışında kişi ya da kurumların düzenlediği STE/SMG etkinliklerinin yapısal, bilimsel ve etik uygunluğunu değerlendirerek, uygun gördüğü eğitimlere çocuk cerrahisi tıpta uzmanlık alanı üyelerinin katılmaları için gerekli çalışmaları yapmak.

Madde 9. Bu görevler kapsamında STE/SMG Komisyonu;

 1. STE/SMG programlarında yer alması gereken konuları saptar ve bu konuların sürekli güncellenmesini sağlar. Bu amaçla Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu ile yakın işbirliği yapar.
 2. Belirlediği programların hayata geçirilebilmesi için gerekçeleri, gereken koşulları ve yapılaşmayı belirleyerek TÇCYK’na sunar.
 3. STE/SMG programlarında yer alacak ulusal ve uluslararası eğiticileri değerlendirir, eğiticilerin yetkin oldukları programlara katılmalarını sağlayarak TÇCYK’na sunar. TÇCYK onayı ile eğitim programını uygular.
 4. STE/SMG programlarının, yurt çapındaki tüm uzmanlık dalı üyelerine eşdeğer bilimsel nicelik ve nitelikte yapılmasını sağlayacak düzenlemeler yapar.
 5. STE/SMG Komisyonu TÇCYK görevlendirmesi ile TTB Sürekli Tıp Eğitimi Sürekli Mesleksel Gelişim (STE/SMG) Akreditasyon Kredilendirme Kurulu ile iş birliği içerisinde çalışır.
 6. STE/SMG Komisyonu iki üyesinin adı ve iletişim bilgileri 2 yıllık süre için TTB STE/SMG Akreditasyon Kredilendirme Kurulu sekreteryasına iletilir.
 7. TTB STE/SMG Akreditasyon Kredilendirme Kurulu’na akreditasyon için başvuran etkinliklerin yapısal, bilimsel ve etik uygunluğunu değerlendirerek etkinliğin akreditasyonunu, ya da gerekçe belirterek akredite edilmemesini önerir.

Madde 10. STE/SMG programlarının nitelikleri,

 1. Tıbbi hizmetlerin standartlarını yükseltmek ve bu yüksek standartta tıbbi uygulamaların devamlılığını sağlamak amacına uygun olmalıdır.
 2. Yüksek standartta tıbbi uygulamalar için gerekli olan bilimsel gerçeklerin ve teknik becerilerin sürekli güncellenmesini ve yurt çapındaki tüm uzmanlık dalı üyelerine ulaştırılmasını sağlayabilmelidir.
 3. Konuların içeriği çocuk cerrahisi tıpta uzmanlık alanı kapsamı altında toplanan tüm dallar ile ilgili geniş bir yelpazede, ek olarak da pratikte uygulanabilecek derinlik ve içerikte olmalıdır.
 4. Programlar belirli bir zaman diliminde tamamlanacak, yurt çapındaki tüm uzmanlık dalı üyelerine katılma olanağı sağlayacak, katılımcıların gerek pratik gerekse kuramsal gelişimlerine katkı sunacak biçimde planlanmalıdır.
 5. Programlar uzmanlık dalı üyelerinin kuramsal ve pratik gereksinimlerine cevap verecek şekilde oluşturulmalı, ticari yönlendirilmelerden etkilenmemeli, etik değerlerle uyumlu olmalıdır.
 6. Programların etkinliği ve etkililiği konusunda program düzenleyicilerin önlem alması özendirilmeli, süreden ve büyüklükten bağımsız tüm STE/SMG etkinliklerine ilişkin katılımcı ve eğiticilerin geri bildirimleri alınmalı, bu geribildirimler değerlendirilerek raporlaştırılmalı, daha nitelikli eğitim etkinlikleri için yapılacaklar belirginleştirilerek eylem planı netleştirilmelidir.

SON HÜKÜMLER

BÜTÇE

Madde 11. STE/SMG programları ve STE/SMG Komisyonu toplantı / ulaşım giderleri TÇCYK bütçesinden karşılanır.

YÜRÜTME

Madde 12. Yeterlik Genel Kurulu üyelerinin önerisi üzerine Yönergesinde yapılacak değişiklikler Yeterlik Genel Kurulu’nda oy çokluğu esasına göre gerçekleştirilir.

Madde 13. Bu yönerge ve yönergede yapılacak değişiklikler Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Genel Kurulu’nda kabulünden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 14. Bu yönerge hükümleri TÇCYK Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.