TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANLIK YETERLİK KURULU

YETERLİK YENİDEN BELGELENDİRME YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Çocuk cerrahisi uzmanları sürekli mesleki gelişim sağlamalılar, bilgi ve beceri düzeyini daima en üst seviyede tutmalıdırlar. Kaliteli sağlık hizmeti veren uzmanların mesleki bilgi ve beceri düzeyleri belirli aralar ile belgelenmelidir. Yeterlik Kurulu bu amaç ile daha önce “Yeterlik Belgesi” almış olan üyelerini on yıl aralar ile yeniden belgelendirir. Belgelendirme süreci tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür.

(2) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu (TÇÇYK ) tarafından verilen Yeterlik Belgelerinin yenilenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, mevcut Yeterlik Belgelerinin yenilenmesi sürecine ait hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu Yönergesi ve Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu Yönergesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) TÇCYK: Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu’nu,

b) Yürütme Kurulu: Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu (TÇCYK ) Yürütme Kurulu’nu tanımlar.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Değerlendirme Süreci

Başvuru Koşulları

MADDE 5-

(1) Yeniden Belgelendirme için başvurular, bu yönergenin 6. maddesindeki şartların sağlanması koşulu ile Yeterlik Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak yapılır.

(2) Yeterlik Kurulu tarafından verilmiş olan Yeterlik Belgesi’ni almış olmak.

Yeniden Belgelendirme Yöntemleri

MADDE 6- Aktif olarak çalışan ve aşağıda belirtilen koşullardan herhangi birini taşıyan adaylar yeniden belgelendirilebilir:

  1. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu ya da eşdeğeri uluslararası kredilendirme kurumları tarafından kredilendirilmiş Sürekli Tıp Eğitimi (STE), Sürekli Mesleki Gelişim (SMG), ‘Continuing Medical Education (CME) etkinliklerine katılarak son 10 yılda en az 100 kredi almış olmak.

  2. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu ya da eşdeğeri uluslararası kredilendirme kurumları tarafından kredilendirilmiş faaliyetler için TTB tarafından krediler esas alınacak olup kredilendirilmemiş faaliyetler için ekteki tablo esas alınarak hesaplama yapılacaktır.

Başvuru Dosyasının İçeriği

MADDE 7- (1) Yeniden belgelendirmede adayın yazılı beyanı esastır. Kurul gerekli gördüğü durumlarda beyan edilen bilimsel aktivitelerin belgelerini adaydan isteyebilir.

(2) Yeniden Belgelendirme için yapılacak başvuru dosyasında aşağıdaki belgeler bulunmalıdır. Başvuru için Yeterlik Kurulu tarafından hazırlanan web formlar kullanılabilir.

  • Başvuru dilekçesi
  • Önceki Yeterlik Belgesi örneği
  • Madde 6’deki koşulu sağladığını beyan etmek (Aşağıda verilen ‘bilimsel toplantılara aktif katılım tablosu’nda yer alan her bir maddeden kaç puan aldığını ayrı satırlarda gösteren belge)
  • Başvuru ücretini ödediğine dair banka dekontu

Değerlendirme Süreci ve Belgenin Verilmesi

MADDE 8- (1) Başvurular Yeniden Belgelendirme Komisyonu tarafından incelenir.

(2) Yapılan değerlendirme sonucunda belgelerinin uygun ve yeterli olduğu saptanan belge sahiplerine Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından “Çocuk Cerrahisi Yeterlik Belgesi” yenilenir. Bu belgenin geçerlik süresi 10 (on) yıldır.

Evrakının Saklanması

MADDE 9– (1) Adayların yeniden belgelendirlmesi ile ilgili her türlü evrak Yeterlik Kurulu Sekreterliğince 10 (onr) yıl süre ile saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Etkinliklerin Kredilendirilmesi

Etkinliklerin kredilendirilmesi

MADDE 10- Yeniden Belgelendirme için TTB tarafından kredilendirilmiş olsun veya olmasın Tablo’da yer alan etkinliklere aktif olarak katılımın beyanı esastır. Bir yılda alınan 25 kredi üstü puanlar değerlendirmeye alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yönergede Değişiklik Yapma Yöntemi

MADDE 11– (1) Yeterlik Genel Kurulu üyelerinin önerisi üzerine Yönergesinde yapılacak değişiklikler Yeterlik Genel Kurulu’nda oy çokluğu esasına göre gerçekleştirilir.

Yürürlük

MADDE 12– (1) Bu yönerge ve yönergede yapılacak değişiklikler Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Genel Kurulu’nda kabulünden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13– (1) Bu Yönerge hükümleri TÇCYK Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.

Tablo 1.

  BİLİMSEL TOPLANTILARA AKTİF KATILIM    
  Ulusal toplantılara katılmak ½ TTB-STE/SMG Kredisi
  Kongrelerde bildiri ya da poster sunma ½ TTB-STE/SMG Kredisi
  Konferans verme 1 TTB-STE/SMG Kredisi
  Sempozyuma konuşmacı olarak katılım (her bir konuşma) 1 TTB-STE/SMG Kredisi
  Panele konuşmacı olarak katılım 1 TTB-STE/SMG Kredisi
  Seminere konuşmacı olarak katılım 1 TTB-STE/SMG Kredisi
  Çalıştaya konuşmacı/eğitici olarak katılım (her bir konuşma, eğitim saati) 1 TTB-STE/SMG Kredisi
  Sempozyum, seminer, panel yöneticiliği 1 TTB-STE/SMG Kredisi
  Dernek veya Yeterlik Kurulu tarafından düzenlenen toplantılarda katılımcı olmak (Eğer TTB kredisi yoksa) ½ TTB-STE/SMG Kredisi
  Dernek Yeterlik Kurulu tarafından düzenlenen kurslara katılmak (Eğer TTB kredisi yoksa) ½ TTB-STE/SMG Kredisi
  Uluslararası toplantılara katılmak 1 TTB-STE/SMG Kredisi
  Uluslararası kongrelerde bildiri ya da poster sunma 2 TTB-STE/SMG Kredisi
  Uluslararası konferans verme 2 TTB-STE/SMG Kredisi
  Uluslararası sempozyuma konuşmacı olarak katılım (her bir konuşma) 2 TTB-STE/SMG Kredisi
  Uluslararası panele konuşmacı olarak katılım 2 TTB-STE/SMG Kredisi
  Uluslararası çalıştaya konuşmacı/eğitici olarak katılım (her bir konuşma, eğitim saati) 2 TTB-STE/SMG Kredisi
  Uluslararası sempozyum, seminer, panel yöneticiliği 2 TTB-STE/SMG Kredisi
  YAZILI ETKİNLİKLER
  SCI ya da SCI-expanded dizininde yer alan dergilerde makale yazarlığı 2 TTB-STE/SMG Kredisi
  SCI ya da SCI-expanded dizininde yer alan olgu sunumu, editöre mektup, kısa not 1 TTB-STE/SMG Kredisi
  Türk Tıp Dizi’nde yer alan dergilerde makale yazarlığı 1 TTB-STE/SMG Kredisi
  Türk Tıp Dizi’nde yer alan dergilerde olgu sunumu, editöre mektup, kısa not ½ TTB-STE/SMG Kredisi
  Ulusal Kitap yazarlığı Her bir bölüm için 1 TTB-STE/SMG Kredisi, tüm kitap için en fazla 20 TTB-STE/SMG Kredisi verilir
  Ulusal kitapta bölüm yazarlığı Yazdığı her bir bölüm için 1 TTB-STE/SMG Kredisi
  Ulusal kitap editörlüğü Yazdığı her bir bölüm için 1 TTB-STE/SMG Kredisi + geriye kalan bölümlerin 1/3’ü için 1 kredi olmak üzere en fazla 20 Yazdığı her bir bölüm için 1 TTB-STE/SMG Kredisi
  Uluslararası kitap çevirisi Her bölüm için ½ TTB-STE/SMG Kredisi + geriye kalan bölümlerin 1/3’ü kadar olmak üzere en fazla 10 TTB-STE/SMG Kredisi
  Uluslararası kitapta bölüm çevirisi ½ TTB-STE/SMG Kredisi
  Uluslararası kitap çeviri editörlüğü Çevirdiği her bir bölüm için ½ TTB-STE/SMG Kredisi + geriye kalan bölümlerin 1/3’ü için ½ kredi olmak üzere en fazla 10 TTB-STE/SMG Kredisi
  Uluslararası kitap yazarlığı Her bir bölüm için 2 TTB-STE/SMG Kredisi, tüm kitap için en fazla 40 TTB-STE/SMG Kredisi verilir
  Uluslararası kitapta bölüm yazarlığı Yazdığı her bir bölüm için 2 TTB-STE/SMG Kredisi
  Uluslararası kitap editörlüğü Yazdığı her bir bölüm için 2 TTB-STE/SMG Kredisi + geriye kalan bölümlerin 1/3’ü için 2 kredi olmak üzere en fazla 40 TTB-STE/SMG Kredisi
  EĞİTİM
  Tıp Fakültesi öğrencilerine ders vermiş olmak (her 45 dakikalık ders için) ½ TTB-STE/SMG Kredisi
  Tez danışmanlığı yapmış olmak (her tez için) 4 TTB-STE/SMG Kredisi