BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1-

(1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Yeterlik Kurulu (TÇCYK) çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-

(1) Bu Yönerge, Çocuk Cerrahisi uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarının oluşturulması, geliştirilmesi, kalite denetiminin yapılması, uzmanlık eğitimindeki yeterliğin saptanması ve eğitim birimlerinin akreditasyon çalışmalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3-

(1) 3 Haziran 2000 tarihinde hazırlanan ve 29 Ekim 2016 tarihinde güncellenen Yönerge, 2014 tarih ve 28983 sayılı “ Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” ve 2015 tarihli “Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu Yönergesi ne dayanılarak yeniden güncellenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4-

(1) Bu Yönergede geçen;

TÇCYK: Türkiye Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Yeterlik Kurulu’nu,

Genel Kurul: Türkiye Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Yeterlik Genel Kurulu’nu,

Dernek / TÇCD: Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği’ni,

Uzmanlık Yeterlik Belgesi: TÇCYK’nun verdiği uzmanlık yeterlik belgesini,

Kurum Yeterlik Belgesi: TÇCYK’nun kurumlara verdiği eğitim yeterlik belgesini tanımlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş tanımı, amacı, adresi

Kuruluş tanımı

MADDE 5– (1) Türkiye Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Yeterlik Kurulu (TÇCYK), Türkiye’de Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi’nin kalitesinin yükseltilmesi, standardize edilmesi ve eğitim veren her birimin bu standardı yakalaması, böylece topluma sunulan sağlık hizmetinin niteliğini iyileştirme amacı ile oluşturulmuş, özerk çalışan, kar amacı olmayan, sivil bir toplum kuruluşudur. Kurulun çalışma ilkeleri 2014 tarih ve 28983 sayılı “ Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” ve 2015 tarihli “Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu Yönergesi  ile uyumludur.

Kuruluş amacı

MADDE 6 –

(1) TÇCY K’nın temel amaçları:

 1. Türkiye’de Çocuk Cerrahisi Uzmanlığı Eğitimi’nin standardını oluşturmak, korumak ve yükseltmek

 2. Çocuk Cerrahisi Uzmanlığı Eğitimi’nin kalite denetimini sağlamak

 3. Uzmanlık eğitimi sonrasında, uzmanların yetkin sağlık hizmetleri sunumu için gerekli bilgi, beceri ve tutuma sahip olup olmadığının değerlendirildiği ülke genelinde standart yeterlik sınavları yapmak

 4. Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Yeterlik Belgesi’ni vermek

 5. Yeterlik belgesi verdiği hekimlerin yeterliklerini belirli aralarla değerlendirerek yeniden belgelendirmek

 6. Eğiticilerin, uzmanların ve uzmanlık öğrencilerinin sürekli tıp eğitimi etkinliklerine katılımını teşvik etmek, özendirmek ve denetlemek

 7. Uzmanlık eğitimi veren birimler için rehber bilgiler ve standartlar oluşturmaktır.

 8. Uzmanlık eğitimi veren birimlerin kurum/program değerlendirmelerini yapmak

 9. Uzmanlık eğitim programlarını belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek

(2) TÇCYK’nın Çocuk Cerrahisi Uzmanlarının çalışmalarını ve çalışma ilkelerini kısıtlamak gibi bir amacı yoktur.

Kuruluş adresi

MADDE 7–

(1) TÇCYK’nın kurumsal posta adresi, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği’nin Ankara’daki “Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi, Koç Kuleleri A blok Kat: 0 No: 2, Daire no: 13 Çankaya Ankara” olarak belirtilmiş adresidir.

(2) Web adresi https://www.tccyk.org olan internet sayfasının yönetimi TÇCYK Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurul ve Komisyonlar

Kurul, komisyon ve temsilcilikler

MADDE 8–

(1) TÇCYK’nın yapısı aşağıdaki organlardan oluşur:

 1. Genel Kurul

 2. Yürütme Kurulu

 3. Denetleme ve Danışma Kurulu

 4. Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu

 5. Sürekli Tıp Eğitimi ve Sürekli Mesleki Gelişim Komisyonu

 6. Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu

 7. Sınav Komisyonu

 8. Uzmanlık Yeniden Belgelendirme Komisyonu

 9. Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS) Temsilciliği

 10. Uzmanlık Öğrencileri Temsilciliği

(2) Genel Kurul:

Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu Belgesi’ni alan her uzman Genel Kurul’ un doğal üyesidir. Türkiye Çocuk Cerrahisi Uzmanlık belgesi olan her uzman, oy hakkı olmaksızın Genel Kurul’a katılabilir.

a) Görevleri:

Yeterlik Genel Kurulu, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği’nin Ulusal Kongreleri sırasında toplanır. Genel Kurul, TÇCYK’nn ana karar organıdır. Genel Kurul’un temel görevi kurul ve komisyonlara 4 (dört) yıllık bir süre için üye seçmek, çalışma önerilerinde bulunmak, gerekli kararları almak ve Yeterlik Kurulu’nu ibra etmektir. Seçimsiz Genel Kurul sırasında Yürütme Kurulu ara raporları sunularak tartışılır ve gerekli önerilerde bulunulur.

Yeterlik Genel Kurulu toplantılarında salt çoğunluk aranmaz. Vekalet ile oy kullanılmaz.

(3) Yürütme Kurulu:

Yeterlik Genel Kurulunca seçilir ve toplam 7 (yedi) üyeden oluşur. Yürütme Kurulu Yeterlik Genel Kurulu’nca seçilen 6 (altı) üye ile Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden görevlendirilen 1 (bir) üyeden oluşur. Yürütme Kurulu kendi üyeleri içinden bir başkan, bir sekreter seçer. Yürütme kurulu başkanı aynı zamanda yeterlik kurulu başkanıdır. Yürütme kurulu 4 yıllık bir dönem için seçilir. Kurul üyelerinin yarısı her iki yılda bir yenilenir. Süresi biten adaylar yeniden seçilebilirler. Bu kurulda görev alacak kişiler Eğitim Kurumlarında “halen eğitici” konumunda olup, Profesör ve Doçent veya en az üç yılını doldurmuş Doktor Öğretim Üyesi, Eğitim Görevlisi ya da Başasistan konumunda olmalıdır.

a) Görevleri:

 1. Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurul ve Komisyonları’nın çalışmalarını sağlamak ve izlemek

 2. Yeterlik Sınavları tarihlerini, giriş aidatlarını belirlemek ve ilan etmek

 3. Yeterlik Genel Kurulu’nu toplamak ve çalışma raporu sunmak

 4. Genel Kurul önerilerini değerlendirmek

 5. Bağlı kurul ve komisyonların raporlarını değerlendirmek ve gereğini yapmak

 6. Sınav Komisyonu üyelerini seçmek

 7. Eğitim Komisyonları raporlarını değerlendirmek ve gereğini yapmak

 8. Yeniden Belgelendirme Komisyonu üyelerini seçmek

 9. Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu üyelerini seçmek

(4) Denetleme ve Danışma Kurulu:

Yeterlik Genel Kurulu’nca Eğitim Kurumlarında en az 10 yıl “eğitici” kadrosunda bulunan üyeler arasında 3 (üç) üye olmak üzere seçilir. Denetleme ve Danışma Kurulu üyelerinin seçimi, Yeterlik Yürütme Kurulu seçimleri ile birlikte yapılır. Kurulun görev süresi 4 (dört) yıldır. Süresi dolan adaylar yeniden seçilebilirler.

a) Görevleri:

(1) Kurul yılda en az bir kez Yürütme Kurulu icraatını, kararlarını denetler ve gerektiğinde Yürütme Kurulu’nun öngördüğü konularda rapor verir. Bu kurul iki yıl için bir “ara rapor” dönem sonu ise “kesin rapor” hazırlar. Hazırlanan rapor Genel Kurul’a sunulur.

(5) Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme (Eş yetkilendirme) Komisyonu:

Yürütme Kurulu’nun seçeceği en az 10 yıllık ”aktif eğitici” kadrolarında olan 5 (beş) üyeden oluşur. Bu üyeler 4 yılda bir en çok iki dönem için seçilirler. Komisyon üyeleri kendi aralarından bir başkan bir sekreter seçerler. Herhangi bir şekilde eksilen üyelerin yerine yenisi aynı kurala uygun olarak seçilir. Yılda en az bir defa ya da gerektiğinde Yürütme Kurulu’nun çağrısı ile toplanarak hazırladıkları raporu Yürütme Kuruluna sunarlar.

a) Görevleri:

 1. TÇC Uzmanlık Yeterlik Kurulu’na Eş yetkilendirme başvurusunda bulunan Eğitim Kurumları ve Eğitim Programlarını denetler ve hazırladıkları raporu Yürütme Kuruluna sunar.

 2. Eğitim Kurumları standardını iki yılda bir denetler ve hazırladıkları raporu Yürütme Kuruluna sunar

 3. Eğitim Müfredatını belirler ve Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur.

(6) Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Eğitim Komisyonu

Yürütme Kurulu tarafından seçilen ve eğitim kurumlarında eğitici kadrolarında çalışan 7 (yedi) üyeden oluşur. Bu üyeler 4 yıllık bir dönem için seçilir. Kurul üyelerinin yarısı her iki yılda bir yenilenir. Süresi biten adaylar yeniden seçilebilirler. Komisyon üyeleri kendi aralarından bir başkan bir sekreter seçerler. Herhangi bir şekilde eksilen üyelerin yerine yenisi aynı kurala uygun olarak seçilir. Yılda en az iki defa ya da gerektiğinde Yürütme Kurulu’nun çağrısı ile toplanarak hazırladıkları raporu Yürütme Kuruluna sunarlar.

 1. Görevleri:

 1. Program Geliştirme Komisyonu ve TÇCD Eğitim Kurulu ile birlikte ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmelere, gereksinimlere uygun ve ülke düzeyinde uzmanlık dalının tüm üyelerinin yararlanabileceği Çocuk Cerrahisi tıpta uzmanlık alanı STE/SMG programını hazırlanmasına katkı sağlamak.

 2. STE Komisyonu dışında kişi ya da kurumların düzenlediği STE etkinliklerinin yapısal, bilimsel ve etik uygunluğunu değerlendirerek, uygun gördüğü eğitimlere çocuk cerrahisi tıpta uzmanlık alanı üyelerinin bu eğitimlere katılmaları için gerekli çalışmaları yapmak.

(7) Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu

Yürütme Kurulu tarafından seçilen ve eğitim kurumlarında eğitici kadrolarında çalışan 5 üyeden oluşur. Bu üyeler 4 yıllık bir dönem için seçilir. Kurul üyelerinin yarısı her iki yılda bir yenilenir. Süresi biten adaylar yeniden seçilebilirler. Komisyon üyeleri kendi aralarından bir başkan bir sekreter seçerler. Herhangi bir şekilde eksilen üyelerin yerine yenisi aynı kurala uygun olarak seçilir. Yılda en az bir defa ya da gerektiğinde Yürütme Kurulu’nun çağrısı ile toplanarak hazırladıkları raporu Yürütme Kuruluna sunarlar.

 1. Görevleri: Temel hedefi “çocukların sağlığını geliştirmek/iyileştirmek” olan Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Eğitim Programını aşağıdaki maddelerde verilen alt başlıkları içerecek şekilde belirler ve eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için Yeterlik Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur. Aşağıdaki yazılı görevleri yerine getirirken, TUK kararları ve Çocuk Cerrahisi TUKMOS önerilerini de dikkate alır.

 1. Eğitim programının hedeflerini ve gerekçelerini belirlemek (genel, özel hedefler –bilgi, beceri ve tutum-)

 2. Eğitim programının uygulama yöntemini belirlemek (süre, rotasyonlar, eğiticiler ve kurullar vb.)

 3. Eğitim programını sınama yöntemini oluşturmak (ara sınavlar, uzmanlık sınavları, yazılı-sözlü sınavlar, sınav şekli, yeterlik ölçütleri gibi)

 4. Eğitim programının eğitim verilen kurumlarda değerlendirilme yöntemini oluşturmak (geribildirimler, müfredat analizi ve süreç değerlendirmesi gibi)

 5. Gerekli rotasyonları, rotasyon hedeflerini, rotasyon eğitim programlarını ve rotasyon değerlendirme yöntemlerini belirlemek

 6. Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak

 7. Gerektiği takdirde yukarıdaki süreçleri kolaylaştırmak için Yürütme Kuruluna danışarak alt gruplar oluşturmak

 8. Çocuk Cerrahisi Uzmanlık eğitimi uygulamalarının belgelendirilmesi için Uygulama Defteri (Asistan Karnesi) ve/veya portfolyoları hazırlamak ve uygulanması konusunda önerilerde bulunmak

(8) Sınav Komisyonu :

Yürütme Kurulu’nun seçeceği Profesör, Doçent, beş yılını doldurmuş Doktor Öğretim Üyesi veya Eğitim Sorumlusu kadrosunda olmak üzere “aktif eğitici” durumunda olan 3 (üç) üyeden oluşur. Bu üyeler 4 yıllık bir dönem için seçilir. Kurul üyelerinin yarısı her iki yılda bir yenilenir. Süresi biten adaylar yeniden seçilebilirler. Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler. Diğer iki üye sekreterya görevini yapar. Herhangi bir şekilde eksilen üyeler için Yürütme Kurulu aynı yöntemle yeni üyeleri seçer. Yılda en az 2 kez toplanarak yıllık değerlendirmelerini içeren raporu Yürütme Kuruluna sunarlar.

 1. Görevleri:

 1. Yeterlik Sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını değerlendirir ve uygun olanların sınava alınmasını sağlar.

 2. Yeterlik Sınavlarının yapılmasını sağlar.

 3. Yeterlik Sınavlarının bilimsel denetimini yapar.

 4. Sözlü sınav jürilerini belirler. Sınav jürilerinde yer alabilmek için en az profesör ya da Eğitim Görevlisi olarak 5 yıldır görev yapmış olma şartı aranır.

 5. Sınav sonuçlarını değerlendirerek Yürütme Kuruluna bildirir.

 6. Gerektiğinde sınav hazırlıkları ile ilgili alt komisyonlar kurar ve çalıştırır.

(9 ) Uzmanlık Yeniden Belgelendirme Komisyonu

Türkiye Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Belgesi sahibi olan ve 10 yılını dolduran uzmanlara, gerekli koşulu sağlayan uzmanların yeniden belgelendirilmesi için çalışır. Yürütme Kurulu’nun seçeceği en az 3 (üç) üye den oluşur. Bu üyeler 4 yıllık bir dönem için seçilir. Kurul üyelerinin yarısı her iki yılda bir yenilenir. Süresi biten adaylar yeniden seçilebilirler. Komisyon üyeleri kendi aralarından bir başkan seçerler, diğer iki üye sekreterya görevini yapar. Herhangi bir şekilde eksilen üyelerin yerine yenisi aynı kurala uygun olarak seçilir. Yılda en az bir defa ya da gerektiğinde Yürütme Kurulu’nun çağrısı ile toplanarak yeniden belgelendirme başvurularını inceleyip hazırladıkları raporu Yürütme Kuruluna sunarlar.

a) Görevleri:

 1. Uzmanların yeniden belgelenebilmesi için gerekli kredilerin alınabilmesi amacı ile bilimsel etkinlikler ve sınav şartlarının sağlanması, bu etkinliklere uzmanların katılımını özendirmek

 2. Belge sahibi olup 10 yılını doldurmuş uzmanların başvurularını inceleyerek uygun olanları TÇCYK’ya sunmak

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlık Alanı ve Eğitimi

Uzmanlık Alanı

MADDE 9– (1) Çocuk Cerrahisi Uzmanlık eğitimi TUKMOS ve Avrupa Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu “European Board of Paediatric Surgery” sınav yönetmeliğinde belirtilen ana konuları kapsamaktadır. Buna göre, uzmanlık eğitimi sırasında yenidoğan cerrahisi, gastrointestinal sistem, çocuk ürolojik cerrahisi ve genital sistem cerrahisi, solunum sistem, baş-boyun-yüz, iskelet-kas sistemi, endokrin sistem, lenforetiküler sistem ile ilgili cerrahi eğitim verilmelidir. Bunların yanı sıra çocuk onkolojik cerrahisi, travma cerrahisi ve yoğun bakım konularında da eğitim verilmelidir. Eğitimin verildiği merkezlerde adayların santral ve periferik sinir sistemi cerrahisi, kardiyovasküler cerrahi ve transplantasyon cerrahisi konularında da fikir sahibi olmaları istenmektedir.

Uzmanlık eğitimi

MADDE 10– (1) Eğitim süresi ve yapılacak rotasyonlar ile bunların süreleri yürürlükte olan ilgili tüzük ve yönetmelikler ile belirlenir.

Eğitimin Belgelendirilmesi

MADDE 11–

(1) Genel ilkeler ve kriterler:

Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi vermekte yetkili eğitim kurumlarında yasal süreyi tamamlayanlara ve uzmanlık sınavlarda başarılı olanlara “Uzmanlık Belgesi” verilmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yeterlik Sınavları ve Belgelendirme

(1) Başvuru koşulları

a) Sınava giriş koşulları

(1) Birinci basamak yazılı sınava çocuk cerrahisi uzmanları ve son yıl uzmanlık öğrencileri girebilir.

(2) İkinci basamak sözlü sınava girebilmek için sınav tarihinde uzmanlığını almış veya uzmanlık sınavına girerek almaya hak kazanmış olmak gerekir.

b) Adayın;

(1) Çocuk Cerrahisi Uzmanı veya son yıl uzmanlık öğrencisi olduğunun belgelendirilmesi,

(2) Sözlü sınava katılacak adayın Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği’nin aktif üyesi olması ve yıllık aidatlarını ödemiş olması zorunludur.

c) Bu belgeler Sınav Komisyonu tarafından incelenir ve uygun bulunanlara sınava girme hakkı verilir.

Yeterlik Sınavı

MADDE 12–

(1) Sınavın giriş koşulları, basamakları ve sınav takvimi Sınav Komisyonu tarafından belirlenir. Sınav takvimi Yürütme Kurulunun onayı ile ilan edilir. Sınavlar yılda en az bir kez yapılır.

(2) Yeterlik Sınavları: Yeterlik sınavı iki basamakta yapılır.

a) Birinci Basamak Yazılı Sınav: Bilgi ölçmeye yönelik olarak yapılacak olan bu sınav yılda en az bir kez yapılır. Sınavı geçenler ikinci basamak sınavı olan sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. Birinci basamak sınavı 5 yıl geçerlidir. Sınavın kapsamı, şekli sınav komisyonu tarafından belirlenir. Sınav sonuçları sınava katılan kişiye bildirilir.

b) Sözlü sınav: Uygulamaya yönelik, kişinin becerisini ölçecek sınav şeklinde yılda en az bir kez yapılır.

c) Sınavların uygulama yöntemleri “Türkiye Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Yeterlik Sınav Yönergesi” ile düzenlenir.

d) Birinci basamak yazılı sınavdan başarılı olanların 5 yıl içinde bu sözlü sınavdan da başarılı olmaları gerekir. Sözlü sınav sırasında cerrahi işlem gibi pratik uygulama sınavı yapılmaz. Sözlü sınavda başarılı olamayanlara iki sözlü sınav hakkı daha verilir. Buna rağmen başarısız olanlar birinci basamak sınavına yeniden girerler.

( 3) Yeterliliğin belgelendirilmesi:

Sınav sonucunda “Yeterlik Belgesi” verilir. Bu belgenin geçerliliği 10 yıldır. On yılın sonunda kişi yeniden belgelendirilmelidir.

(4) Yeniden belgelendirme:

Yeterlik Sınavını başaranlar 10 yıl sonra Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu tarafından hazırlanan “Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu Yeniden Belgelendirme Yönergesi” uyarınca yeniden belgelendirilirler.

(5) Belgenin iptali

a) Yeterlik belgesinin süresiz iptali, belge sahibinin;

 1. Meslekten süresiz men cezası alması,

 2. Adayın sınavlar öncesi yanlış beyanda bulunduğunun, sahte ya da uygunsuz belge düzenlediğinin saptanması

 3. Uzmanlık belgesi iptal edilenlerin yeterlik belgeleri de geçersiz sayılır.

(b) Yukarıda belirlenen durumlarda TÇCYK Denetleme ve Danışma Kurulu gerekli kanıtları elde ettikten sonra ilgili hekimi savunma için davet eder. Bu görüşmeden sonra TÇCYK Genel Kurulu belgenin iptal edilip edilmemesi konusunda tamamen bağımsız olarak hareket ederek karar verir. İptal sonrası, ilgili belgenin TÇCYK ya geri verilmesini sağlar.

(6) Yabancı ülkelerden alınan belgeler:

Yabancı bir ülkede uzmanlık eğitimini tamamlayan ve o ülkenin Yeterlik sınavına girmeye hak kazanan kişiler bu durumlarını belgelendirdikleri takdirde, Çocuk Cerrahisi Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu kişiler için aranacak koşullar ve izlenmesi gerekli kurallar, Türkiye’de Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Eğitimini yapanlarla aynı olmalıdır.

ALTINCI BÖLÜM
Bütçe ve Finansman

Kurul çalışmalarının bütçe ve finansmanı

MADDE 13– (1) TÇCYK nın çalışmalarının finansmanı TÇCD tarafından yapılır. Muhasebe işlemlerinin mali yönden sorumluluğu TÇCD’ye aittir. Yeterlik kurulunun TÇCD’ye sağladığı gelir ve dernek bütçesinden yaptığı harcamaların gelir ve gider kayıtları ve resmi muhasebe işlemleri TÇCD muhasebe birimince yürütülür. Sınava giriş, Yeterlik Belgesi düzenlenmesi gibi kalemlere ilişkin ödemeler TÇCD adına dernek makbuzları kullanılarak tahsil edilir. Bu ücretler her yıl için ayrı belirlenir. Ödeme yapan bir aday sınava girmekten vazgeçerse ödemesi iade edilmez.

(2) TÇCD ile ilgili üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve Yeterlik Belgesi ile ilgili kararlara uymayanlar için Yeterlik Genel Kurulu, “belgelerin geçerliliği” ile ilgili yaptırım kararları alabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yönergede Değişiklik Yapma Yöntemi

MADDE 14– (1)Yeterlik Genel Kurulu üyelerinin önerisi üzerine Yönergesinde yapılacak değişiklikler Yeterlik Genel Kurulu’nda oy çokluğu esasına göre gerçekleştirilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 15– (1) Bu genelgenin kabulünden itibaren 29 Ekim 2016 tarihli “Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16– (1) Bu yönerge Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Genel Kurulu’nda kabulünden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 1 7– (1) Bu Yönerge hükümleri TÇCYK Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.