TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANLIK YETERLİK KURULU

EĞİTİM KURUMLARI/PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, çocuk cerrahisi uzmanlık eğitimi verilen eğitim kurumları/programlarının Türkiye Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Yeterlik Kurulu (TÇCYK) tarafından değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, kurum eğitim standarlarını, kurum ziyaretlerinin yapılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, sonuçların duyurulması gibi işlemlerle ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu Yönergesi ve Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu Yönergesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

 • a) Dernek: Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği’ni,
 • b)Yeterlik Kurulu: Türkiye Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Yeterlik Kurulu (TÇÇYK ) ‘nu,
 • c)Yürütme Kurulu:  Türkiye Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Yeterlik Kurulu (TÇÇYK ) Yürütme Kurulu’nu
 • d) Komisyon: Türkiye Çocuk Cerrahisi Eğitim Kurumları/Programları Değerlendirme Komisyonu’nu,
 • e) Kurum ziyareti: Türkiye Çocuk Cerrahisi Eğitim Kurumları/Programları Değerlendirme Komisyonunun ilgili kurumu incelemek amacı ile yaptığı görüşmeleri tanımlar.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Standartlar

Genel Bilgiler

MADDE 5- (1) Eğitim kurumlarını ziyaret programının amacı uzmanlık eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi ve bu kalitenin belgelenmesidir. Kurum ziyaretleri gönüllülük temelinde gerçekleştirilir. Eğitim kurumları ziyaretiyle eğitim standartları değerlendirilerek, eğitim niteliği için belirlenmiş ölçütlerin karşılanıp karşılanmadığı saptanır.

Kurum ziyareti eğitim kurumunun gönüllülüğü temelinde gerçekleştirilir. Belirlenen bir sürenin sonunda, belgelendirilmiş kurumdan gelen talep dikkate alınarak, yeniden belgelendirme programı doğrultusunda kurum ziyareti yinelenir.

Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Verilen Kurumlardan İstenen Standartlar

MADDE 6- (1) Kurumların başvuru yapabilmeleri için en az beş yıldan beri uzmanlık eğitimi veriyor olması gerekir.

(2) Ziyaret programının sonucunda eğitim kurumuna verilecek olan belge 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir. Beş yılın sonunda, yeniden belgelendirme programı doğrultusunda kurum ziyareti yinelenir.

(3) Belgelendirme kararı verilmediği durumda, ilgili kurum ziyaret tarihinden en erken bir yıl sonra yeniden ziyaret edilir.

(4) Eğitim kurumunun eğitici kadrosu en az 3 eğiticiden (Prof, Doç, Yard.Doç, Eğitim Görevlisi, Başasistan) oluşmalıdır. Tıp fakültesi çocuk cerrahisi anabilim dallarında bunlardan en az biri profesör ya da doçent, Sağlık Bakanlığı kliniklerinde ise en az biri eğitim görevlisi kadrosunda görev yapmalıdır.

(5) Eğitim kurumunun yıllık ameliyat sayısı en az 500 olmalıdır. Poliklinik hasta sayısı, yıllık ameliyat sayısının en az 2 katı olmalıdır. Olgu çeşitliliği kliniğin/programın çekirdek eğitim programına uygun olmalıdır. Kurumda en az 16 hasta yatağı bulunmalı. Ayrıca kurum içerisinde yenidoğan ve çocuk yoğun bakım yatakları erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır.

(6) Yıllık ameliyat sayısı 500 olan kurumlar için eğitim verebileceği uzmanlık öğrencisi sayısının 1 (bir) olması ve bu sayının aşılmaması istenmektedir. Yıllık toplam ameliyat sayısındaki her 100 artış için uzmanlık öğrencisi sayısı bir artırılabilir (örneğin, yıllık 700 ameliyat sayısı olan bir kurum 3 uzmanlık öğrencisine eğitim verebilir).

(7) Kurum içerisinde 24 saat hizmet verebilecek bir Çocuk Acil Ünitesi ve endoskopik tanı ve tedavi olanaklarına da sahip, her tür acil hizmeti verebilecek modern bir ameliyathane bulunmalıdır.

(8) Başvuran kurumun, bir üniversite tıp fakültesi ya da Sağlık Bakanlığı bünyesindeki bir eğitim hastanesine bağlı olma zorunluluğu vardır.

(9) Ameliyat ve poliklinik sayılarının azlığı nedeniyle, gerekli koşulları tamamlayamayan ya da yüksek sayıda hasta ve ameliyat sayıları olmasına karşın uzmanlık öğrencisi sayısındaki fazlalık nedeniyle, eğitilen kişi başına düşen hasta ve ameliyat sayısı göreceli olarak eksik kalan eğitim kurumlarının, aralarında birleşerek ortak bir eğitim programı oluşturmaları, uzmanlık öğrencisi başına düşen hasta ve ameliyat sayılarını artırmaları ve sonuçta ortak başvuru yapmaları mümkündür. Dileyen kurumlar, bu şekilde ortak bir eğitim programının akredite olmasını talep edebilirler. Bilindiği gibi bu sistem pek çok yurtdışı kurumda uygulanan, geçerliliği ve yararlılığı kanıtlanmış bir uygulamadır.

(10) Başvuran kurumun bulunduğu hastane ortamında;

 • a) Aynı kurum çatısı altında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimi veriliyor olmalıdır.
 • b) Anestezi ve Reanimasyon, Patoloji, Radyoloji, Nükleer Tıp birimlerinin varlığı gereklidir.
 • c) Kalp-Damar Cerrahisi, KBB Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Beyin Cerrahisi, Çocuk Psikiyatrisi, Ortopedi ve Travmatoloji gibi bölümlerin en az ikisinin yataklı servis düzeyinde bulunması, yataklı servisi olmayanların ise uzman düzeyinde hizmet vermesi tercih edilir.
 • d) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları yan dal uzmanlarının (Acil, yenidoğan, nefroloji, onkoloji, hematoloji, gastroentereoloji, endokrin) ve perinatoloji ve yoğun bakım birimlerinin bulunması önemli bir tercih nedenidir.
 • e) Kurumun bulunduğu hastanede 24 saat hizmet verebilecek merkezi laboratuvar olanakları bulunmalıdır.
 • f) Madde 8’de belirtildiği gibi kurum bir çocuk hastanesi bünyesinde bulunmaktaysa Madde 10/b’de istenilen koşullar akreditasyon komisyonu tarafından, Çocuk Hastanesinin işlevi göz önüne alınarak yeniden değerlendirilebilir.

 

(11) Kurumca hazırlanan ve uygulanmakta olan eğitimin programının ana hatlarının ve işlevsel etkinliğinin belgelendirilmesi için bir uzmanlık öğrencisi karnesinin bulunması ve o kuruma özgü bir eğitim programının olması zorunluluğu vardır. Haftalık ve aylık eğitim programı içerisinde cerrahi olgu tartışması, makale saati, mortalite ve morbidite toplantılarının yanı sıra çocuk onkolojisi, çocuk nefrolojisi – ürolojisi, çocuk radyolojisi, perinatal tanı ve tedavi, cinsiyet anomalilileri konusunda multidisipliner toplantılar yapılıyor olmalıdır. Bu toplantı kararlarının yer aldığı karar kayıt defterlerinin bulunması ve ziyaret sırasında istendiğinde sunulabilmesi gerekmektedir.

(12) Klinik içerisinde yeterli bir kaynak kitap ve internet kanalı ile dergilere erişim olanağı olan bir kütüphane bulunmalıdır.

(13) Kurumda hayvan deneylerine olanak sağlayacak laboratuvar koşulları bulunmalıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akreditasyon Süreci

Akreditasyon İşleminin Yürütülmesi

MADDE 7- (1) Akreditasyon için belirtilmiş koşullara uyan kurum ya da afiliye olmuş kurumlar, TÇCU Yeterlik Kurulu, Akreditasyon “Başvuru Formu” TÇCU Yeterlik Kurulu Genel Sekreteri’ne gönderilir.

(2) Akreditasyon Komisyonu’nun belirleyeceği jüri üyeleri belirlenen tarihte ilgili kurumu değerlendirir.

Ziyaret Kurulu

MADDE 8– (1) Ziyaret Kurulu TTB-UDEK ve Dernek adına birer gözlemci olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Diğer üç üye Komisyon tarafından Yürütme Kurulu’na önerilir ve Yürütme Kurulu tarafından onaylanır. Ziyaret Kurulu üyeleri üyeleri arasından seçilebileceği gibi Yeterlik Kurulu Yönergesi’ne uygun olarak Akreditasyon Komisyonu üyesi olabilecek niteliklere sahip yeterlik genel kurulu üyeleri görevlendirebilir. Ziyaret Kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan ve sekreter seçerler. 

Ziyaretin Gerçekleştirilmesi

MADDE 9- (1) Başvuru yapan kurum/program sorumlusu ile görüşülerek ziyaret takviminin oluşturulur. Ziyaret programı Akreditasyon Kurulu ve ziyaret edilecek kurum tarafından birlikte yapılır.

(2) Ziyaret öncesi bir bilgilenme formu (Ek A), ziyaret edilecek bölümün başkanı veya eğitim programı sorumlusu tarafından doldurulmuş olmalıdır. İkinci bir bilgilenme formu (Ek B) ise, uzmanlık öğrencileri temsilcisi tarafından doldurulmalıdır. Eğitim kurumunun eğitim programı sorumlusu, her iki bilgilenme formunun ve ayrıntılı ziyaret programının ziyaret tarihinden en az 2 hafta önce Ziyaret Kurulu üyelerinde olmasını sağlamalıdır. Var olan eğitim programının bir örneği ve eğitim kurumunun bir önceki ziyaret raporu bu bilgilenme formlarına eklenmelidir.

(3) Uzmanlık öğrencileri tarafından doldurulan değerlendirme formu gerekli gizlilik önlemleri ile gönderilmelidir.

MADDE 10- (1) Ziyaret edilen eğitim kurumunun en üst yöneticisi (Üniversite Tıp Fakülteleri için Dekan, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri için Başhekim) ziyaret konusunda önceden bilgilendirilir. Ziyaret açılış toplantısı ile başlar. Açılış toplantısında Ziyaret Kurulu, anabilim dalı başkanı/kurumun eğitim sorumlusu ile görüşür. Ziyaretin amacı anlatılarak ziyaret planı gözden geçirilir. 

(2) Ziyaret Kurulu, eğitim kurumunun anabilim dalı başkanı/eğitim sorumlusu, öğretim üyeleri/eğitim görevlileri, uzmanlar ve uzmanlık öğrencileriyle bire bir ve/veya grup halinde görüşür. Görüşme sırasında uzmanlık öğrencilerinin karneleri yanlarında olmalıdır. Uzmanlık öğrencilerinden alınan bilgiler gizli tutulur.

(3) Ziyaret Kurulu eğitim kurumundan görevli kişi ya da kişilerin eşliğinde, kurumun uzmanlık eğitimi ile ilgili tüm alanlarını (tetkik/tedavi uygulama alanları, kütüphane, araştırma alanları, uzmanlık öğrenci odaları, dinlenme alanları vb.) gezerek yerinde değerlendirir.

(4) Ziyaret eğiticilerle yapılacak olan bir değerlendirme toplantısı ile sonlandırılır.

(5) Ziyaret Kurulu, ziyaret programının sonunda değerlendirme, karar verme ve öneri sunma aşamaları için kendi üyeleriyle 30 – 60 dakika süren bir toplantı yapar.

Ölçütler ve Değerlendirme

MADDE 11- (1) Ziyaret sırasında veri toplama aşamasında Ziyaret Kurulu Değerlendirme Kontrol Listesi (Form C) kullanılır.

Ziyaret Raporu

MADDE 12- (1) Ziyaret Kurulu değerlendirme, karar ve önerilerini içeren raporunu oybirliği ile oluşturmalıdır. Ziyaret raporunun yazımı en geç 15 gün içinde tamamlanmalıdır. Ziyaret Kurulu raporunu tamamladıktan sonra Eğitim Kurumları/Programlarını Değerlendirme Komisyonu’na sunar. Komisyon raporu inceler ve gerekirse Ziyaret Kurulu ile görüşerek raporu değerlendirir ve uygun olduğuna karar verirse onaylanmak üzere TÇCYK’na sunar. TÇCYK ziyaret raporunu değerlendirerek onaylar.

Değerlendirme raporunun son hali TÇCYK tarafından eğitim kurumuna ve TTB-UDEK Yürütme Kurulu’na iletilir.

Kurumsal Yeterlik Belgesinin Hazırlanması ve Verilmesi

MADDE 13- (1) Çocuk Cerrahisi Kurum Eğitim Programı Yeterlik Belgesi, Türk Tabipleri Birliği, TÇCYK ve TÇÇD Başkanlarının imzalarıyla düzenlenir. Kurum Eğitim Programı Yeterlik Belgesi’nin süresi beş yıldır. Ziyaret raporunda yer alan karar doğrultusunda, eğitim kurumu için 5 yıldan daha kısa süre içinde (1 yıldan az olmamak koşuluyla) ziyaret edilip yeniden değerlendirilmek üzere, “Çocuk Cerrahisi Kurum Eğitim Programı Koşullu Yeterlik Belgesi“düzenlenebilir.

(2) Çocuk Cerrahisi Yeterlik Belgesinin verilmesi için Ziyaret Kurulu, TÇCYK ve TÇÇD Başkanları yeniden Kurum ziyareti yapar. Belgenin tüm eğiticiler, eğitilenler ve Başhekim/Dekan önünde verilmesi uygundur.

(3) Sonuç TÇCD Yeterlilik Yürütme Kurulu Sekreteri tarafından TÇCD sayfasında resmen ilan edilir. Kurumun kazandığı sertifika, bir sonraki ulusal çocuk cerrahisi kongresinde Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu Başkanı tarafından kurumu tanıtıcı kısa bir sunu ile tekrar duyurulur.

Uluslararası Eş yetkilendirme Kuruluşlarından Alınan Belgeler

MADDE 14- (1) Uluslararası eş yetkilendirme kuruluşları tarafından belgelenmek isteyen eğitim kurumları veya programları öncelikle ulusal yeterlik belgesi (TÇCYK Eş Yetkilendirme Belgesi) almalıdır.  Uluslararası kurum eş yetkilendirme kuruluşları (UEMS, vb) tarafından verilen belgeler TÇCYK tarafından belgelendikten sonra “TÇCYK Eş Yetkilendirme Belgesi”ne denk sayılır.

Gizlilik ve Etik Konular

MADDE 15- (1) Ziyaret Kurulu ve TÇÇYK, ziyaret raporunun tüm ayrıntıları ile saklı tutulmasından sorumludur. Aynı şekilde, uzmanlık öğrencileri ile yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiler de gizli tutulur.

Ziyaret Programlarının Giderlerinin Karşılanması

MADDE 16- (1) Akredite olacak kurum, değerlendirme için gelecek olan jüri üyelerinin ulaşım ve konaklama masraflarının finansmanından sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

Yönergede Değişiklik Yapma Yöntemi

MADDE 17– (1) Yeterlik Genel Kurulu üyelerinin önerisi üzerine Yönergesinde yapılacak değişiklikler Yeterlik Genel Kurulu’nda oy çokluğu esasına göre gerçekleştirilir.

Yürürlük

MADDE 18– (1) Bu yönerge ve yönergede yapılacak değişiklikler Türkiye Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Yeterlik Genel Kurulu’nda kabulünden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 (1) Bu Yönerge hükümleri TÇCYK Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.