Türkiye Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Yeterlik Kurulu

Uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarının oluşturulması, geliştirilmesi, kalite denetiminin yapılması, uzmanlık eğitimindeki yeterliğin saptanması ve eğitim birimlerinin akreditasyon çalışmalarının yapılması gelişmiş ülkelerin hemen tümünde ve ülkemizde Yeterlik Kurullar‘ının çalışmaları ile sağlanmaktadır. Ülkemizde 1997 yılında Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (TTB-UDKK) bu çalışmayı başlatmış ve hazırlanan yönerge taslağı 1998 yılında görüşülürek onaylanmıştır.

Ülkemizde Çocuk Cerrahisi Uzmanlığı Sağlık Bakanlığı tarafından ayrı bir dal olarak 1961 yılında kabul edilmiştir. Eğitim kurumlarının ülke geneline yayılması ile birlikte müfredatın asgari standartlarının belirlenmesi gereksinimi ortaya çıkmış, 1980’li yılların sonunda ilk çalışmalar başlatılmıştır. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneğinin çalışmalarıyla 3 Haziran 2000 tarihinde, ülkemizdeki ilk örneklerden olan Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu (TÇCYK) kurulmuştur.

Yeterlik Kurulumuzun temel amacı şunlardır:

  1. Türkiye’de Çocuk Cerrahisi Uzmanlığı Eğitimin standardını oluşturmak, korumak ve yükseltmek
  2. Kalite denetimini sağlamak
  3. Uzmanlık eğitimi sonrasında, uzmanların yetkin sağlık hizmetleri sunumu için gerekli bilgi, beceri ve tutuma sahip olup olmadığını değerlendiren ülke genelinde standart yeterlik sınavları yapmak
  4. Yeterlik belgesi verdiği hekimlerin yeterliklerini belirli aralarla değerlendirerek yeniden belgelendirmek
  5. Eğiticilerin, uzmanların ve uzmanlık öğrencilerinin sürekli tıp eğitimi etkinliklerine katılımı teşvik etmek, özendirmek ve denetlemek
  6. Uzmanlık eğitimi veren birimler için rehber bilgiler ve standartlar oluşturmaktır.

Yeterlik Kurulunun çalışmaları üç temel hedefi kapsamaktadır:

  1. Uzmanlık eğitiminin standardizasyonu ve asgari gerekliliklerin belirlenmesi (çekirdek müfredat) ve bu gereklilikleri karşılayan kurumların talep ederlerse akreditasyonu (eşyetkilendirme): Bu amaçla standartlar belirlenmiş ve 29 Ekim 2016’da ilgili yönerge ile duyurulmuştur (http://tccyk.org/blg5.html)
  2. Uzmanlık eğitimini almış ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Çocuk Cerrahisi Uzmanı olmuş meslektaşlarımızın talep ederlerse geniş bir değerlendirici katılımı ile nesnel olarak yapılandırılmış bir sınav ile “yeterlik”lerinin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi: Çocuk Cerrahisi Yeterlik Sınavı Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından belirlenen çekirdek eğitim programı kapsamı dahilinde uzmanların mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını değerlendirmek amacı ile yapılır. Aynı zamanda Avrupa Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu“ European Board of Paediatric Surgery” sınav yönetmeliğinde belirtilen ana konuları kapsamaktadır. Buna göre, uzmanlık eğitimi sırasında yenidoğan cerrahisi, gastrointestinal sistem, çocuk ürolojik cerrahisi ve genital sistem cerrahisi, solunum sistemi, baş-boyun-yüz, iskelet-kas sistemi, endokrin sistem, lenforetiküler sistem ile ilgili cerrahi bilgi, beceri ve tutumlarının yanısıra çocuk onkolojik cerrahisi, travma cerrahisi, yanık ve yoğun bakım konularında da adayların fikir sahibi olmaları istenmektedir. Sınava katılım gönüllük esasına bağlıdır. Yeterlik belgesi 10 yıl için geçerlidir, bu sürenin sonunda yeniden belgelendirme gerekir. Hali hazırda sınavın uzman hekimin kendini değerlendirmesini sağlamak dışında bir etkisi yoktur.
  3. Sürekli tıp eğitimi etkinliklerine katılımın sağlanması: Başarılı bir hizmet için sürekli mesleksel gelişim etkinliklerinin gerekliliğine tüm çocuk cerrahlarının katıldığını ifade etmek yanlış olmaz. Bunu, uzmanlık süresi içinde katıldığı her türlü bilimsel aktivite (kongre, kurs, çalıştay, yayın, vb.) belgeleyerek göstermelidir.

Tüm bu çalışmalarda amaç topluma sunulan sağlık hizmetinin niteliğinin iyileştirilmesidir; uzmanlarımızın varsa bilgi ve uygulama eksiklerinin kendileri tarafından fark edilmesi, bir nebze de olsa giderilmesidir.

Ülkemizde ilk olarak, 15 Ocak 2000 tarihinde UEMS’e bağlı “European Board of Pediatric Surgery” tarafından ülkemizdeki 75 çocuk cerrahisi uzmanına “Avrupa Çocuk Cerrahisi Yeterlik (Board) Belgesi” verilmiştir. Bu tarihten itibaren müfredat çalışmaları Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu tarafından yönlendirilmiştir. Daha sonraki yıllarda aralıklı olarak sınavlar yapılmış ve günümüze kadar 40 Çocuk Cerrahisi uzmanı “Yeterlik Belgesi” sahibi olmuştur.